Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
About us

Explore the „PROJAN” WAKSMUNDZKI FAMILY FOUNDATION

and people with full passion and dedication to bring help

PROJAN FUNDATION

CLICK ON THE SECTIONS TO READ MORE

Targets

Celem Fundacji jest charytatywne działanie społecznie użyteczne na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, jego postępu cywilizacyjnego oraz walki z wykluczeniem społecznym, obejmujące:

1. działalność w zakresie pomocy społecznej zmierzającą do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, w szczególności:
  a) pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  b) opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
  c) przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom,
  d) opiekę i wsparcie osób chorych,
  e) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży;
2. działalność w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności:

  • a) promocję zdrowego trybu życia,
   b) upowszechnianie wiedzy o chorobach i sposobach przeciwdziałania ich powstawaniu, jak również o formach i metodach leczenia,
   c) ułatwianie dostępu do świadczeń medycznych i rehabilitacyjnych;
 • 3. działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

  4. działalność oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów, w szczególności:

  • a) wszelkie działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
   b) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i prawnej,
   c) pielęgnowanie polskości,
   d) upowszechnianie wiedzy o wolnościach i prawach człowieka,
   e) upowszechnianie wiedzy o prawach konsumenta,
   f) upowszechnianie wiedzy o rodzicielstwie;
 • 5. działalność kulturalną, w tym również :

  • a) ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
   b) opiekę nad zabytkami;
 • 6. działalność w zakresie ochrony środowiska;

  7. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu;

  8. działalność naukową i naukowo-techniczną w szczególności w zakresie działań zmierzających do:

  • a) rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności, przedsiębiorczości i gospodarki,
   b) wdrażania nowych rozwiązań technicznych w różnych obszarach życia społecznego, w tym w gospodarce;
 • 9. dobroczynność;

  10. działalność na rzecz kultu religijnego, w ramach uznanych prawnie na terenie RP kościołów i związków wyznaniowych;

  11. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;

  12. promocję i organizację wolontariatu;

  13. pomoc Polonii i Polakom za granicą oraz promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

  14. działania na rzecz ochrony praw człowieka, w tym:

  • a. na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
   b. wyrównywanie praw kobiet i mężczyzn,
   c. ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomaganie rozwoju demokracji,
   d. ochrona praw konsumentów,
   e. rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 • Founds

  Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  a. organizowanie i przeprowadzanie aukcji, publicznych zbiórek charytatywnych, balów charytatywnych, imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, akcji szkoleniowych i informacyjnych, kampanii społecznych, konkursów, pikników oraz innych podobnych przedsięwzięć; b. udzielanie pomocy: finansowej, rzeczowej i organizacyjnej, w tym w szczególności:

  • i. udzielanie darowizn – pieniężnych, rzeczowych i innych;
   ii. przyznawanie stypendiów;
   iii. organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych w ośrodkach i placówkach polskich i zagranicznych;
   iv. przygotowywanie i rozpowszechnianie broszur informacyjnych na temat chorób, metod ich leczenia;
   v. organizowanie i finansowanie terapii i turnusów terapeutycznych na rzecz zdrowia psychicznego, także dotyczących uzależnień i patologii społecznych;
   vi. zakup leków i środków medycznych oraz sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego;
   vii. zbiórki i zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego;
   viii. organizowanie i finansowanie zajęć mających na celu walkę z wykluczeniem społecznym, takich na przykład jak nauka pływania czy nauka języków obcych, a także zajęć mających na celu rozwój uzdolnień bądź też wyrównywanie deficytów rozwojowych;
   ix. organizowanie i finansowanie spotkań z kulturą, ze sztuką, ze specjalistami z różnych dziedzin, a także z nauką;
   x. organizowanie i finansowanie wydarzeń mających na celu niwelowanie problemów związanych z samotnością czy osamotnieniem;
 • c. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek zdrowia, placówek pomocy społecznej, placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych;

  d. organizowanie i finansowanie wypoczynku, w tym kolonii i wycieczek dla dzieci, młodzieży, osób starszych i wszelkich osób potrzebujących,

  e. organizowanie i finansowanie wydarzeń mających na celu poszerzanie współpracy krajowej i międzynarodowej w sprawach istotnych z punktu widzenia celów Fundacji;

  f. organizowanie i finansowanie działań na rzecz ratowania i ochrony ludności, ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, w kraju i za granicą.

  Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może także wspierać (w szczególności finansowo, rzeczowo, organizacyjnie) działalność innych osób prawnych i fizycznych, a także innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

  History

  Fundacja Rodziny Waksmundzkich „PROJAN” formalnie istnieje od dnia 13 stycznia 2009 r. W roku powstania Fundacji zainicjowany został jej pierwszy program statutowy - PROrodzinie, adresowany do rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Kolejny program, który fundacja uruchomiła w roku 2010, to program PROsenior, realizowany w celu wspierania osób starszych w zakresie ich podstawowych potrzeb życiowych, poszerzania ich wiedzy i ułatwiania integracji w społeczeństwie. W ramach tego programu Fundacja organizuje co roku spotkania dla wszystkich jego beneficjentów połączone z programem artystyczno-edukacyjnym – „Wieczór dla Seniora", a co miesiąc różne ciekawe atrakcje. W roku 2011 Fundacja uruchomiła następny program - PROzdrowie, na bazie którego udziela finansowego i rzeczowego wsparcia ciężko chorym osobom, w szczególności dzieciom.

  Od roku 2011 Fundacja stale współpracuje z szeregiem konsultantów, w tym specjalistów ds. pomocy społecznej oraz rehabilitantów, w szczególności w zakresie MPD oraz ekspertów od autyzmu, neurologopedii i integracji sensorycznej.

  Począwszy od 2012 r. Fundacja udziela cyklicznych dotacji na rzecz organizacji, których cel działania jest zbieżny z celem działania Fundacji. Wymienić tu można przede wszystkim Stowarzyszenie „Mierz Wysoko" prowadzące Klub Młodzieżowy na ulicy Brzeskiej w Warszawie.

  W roku 2012, przy merytorycznym wsparciu Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, Fundacja wydała broszurę dotyczącą raka tarczycy adresowaną do pacjentów, u których rak ten został zdiagnozowany, będącą zbiorem podstawowych informacji na temat choroby. W roku 2013 opublikowana została analogiczna broszura poświęcona rakowi jelita grubego.

  Rok 2013 był rokiem szczególnym dla Fundacji i jej podopiecznych. W dniach 14 - 16 czerwca Fundacja zorganizowała w Józefowie - dla wszystkich beneficjentów z Programu PROrodzinie i PROzdrowie - weekend wsparcia i rehabilitacji. Dzięki pomocy profesjonalistów udało się zorganizować szereg zajęć: m.in. z zakresu fizjoterapii, neurologopedii, zajęć dedykowanych dla dzieci z autyzmem oraz wydarzeń mających na celu integrację dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Zjazd ten był realizacją idei działalności Fundacji PROJAN. Dla Fundacji najważniejszy jest bowiem bezpośredni kontakt z człowiekiem, któremu pomaga. „Kluczowa pomoc możliwa jest wtedy, gdy na własne oczy przekonujemy się o potrzebach wspieranych przez nas dzieci i ich rodzin."– mówi Katarzyna Waksmundzka – Prezes Fundacji PROJAN.

  Rok 2014 rozpoczął się od przygotowań do zmiany siedziby Fundacji. Ze względu na ciągłe poszerzanie działalności, coraz większą liczbę beneficjentów, a co za tym idzie zatrudnienie nowych pracowników i wolontariuszy w dotychczasowym miejscu zrobiło się ciasno. Dlatego też we wrześniu siedziba została przeniesiona z Mokotowa na Wilanów do znacznie większego budynku. Ta zmiana nie tylko ułatwiła nam pracę, ale umożliwiła wprowadzenie w życie nowych pomysłów, takich jak np. prowadzenie dla seniorów rozmaitych warsztatów czy organizowanie na miejscu konsultacji beneficjentów ze specjalistami z różnych dziedzin.

  Dzięki zmianie siedziby, w styczniu 2015 roku po raz pierwszy w fundacji zorganizowany został turnus terapeutyczny dla dzieci z MPD, zaś kolejny turnus w czerwcu tego roku objął grupę dzieci ze spektrum autyzmu. Przez cały rok fundacja organizowała warsztaty dla Seniorów, m.in. o asertywności, kursy komputerowe. W przyszłości planowane są kolejne zarówno warsztaty jak i turnusy terapeutyczne.

  Przyrost liczby beneficjentów Fundacji:
  Do końca 2016 roku Fundacja pomogła 103 osobom w ramach programu PROzdrowie, 30 rodzinom w ramach programu PROrodzinie. Z aktywności oferowanych przez program PROsenior skorzystało do tej pory 123 osób.

  Employees of the Foundation

  Click on a group to see the details

  Management

  • Katarzyna Waksmundzka – President of the Board
   Justyna Cyran - Waksmundzka – I Vice President of the Board
   Anna Waksmundzka – II Vice President of the Board
 • Employees

  • Anna Marianowicz - Board assistant
   22 651 53 79 wew. 103
   Karolina Haręcka- Gałka - Project coordinator
   22 651 53 79 wew. 111
   Joanna Trzcionka - Project coordinator
   22 651 53 79 wew. 102
   Marta Dondziak – Junior project coordinator
   22 651 53 79
 • Council of Founders

  To Board of Founders belong:

  • Leokadia Waksmundzka
   Jacek Waksmundzki
   Grzegorz Waksmundzki
   Janina Waksmundzka
   Marcin Waksmundzki
   Maciej Waksmundzki
   Przemysław Miliński
   Ewelina Milińska
   Magdalena Rosek
   Piotr Rosek
   Joanna Waksmundzka
   Piotr Radko
 • Presidium of the Council:

  • President – Iwona Waksmundzka
   Vice-president – Anna Waksmundzka-Radko
   Secretary – Zbigniew Starnawski
 • Consultants

  The Foundation works with consultants who support and advise the beneficiaries. These people in their daily work deal with aspects that coincide with the activities of the Foundation. They are:

  rehabilitator,

  autism specialist,

  social worker,

  neurologist,

  SI therapist,

  legal advisor.

  Consultants - specializations

  Rehabilitant helps in selecting the best rehabilitation for the Foundation's patients or indicates the optimal type of rehabilitation.
  The Autism Specialist helps parents of children with autism choose the best type of treatment, indicates where they should go, and advises on the type of help they can get from the state.
  The employee of the OPS indicates to the charges of the Foundation the possible assistance in the area of broadly understood social assistance, which can be sought from the state and suggests how they can do so.
  The neurologist checks the records of those children who undergo speech therapy, evaluates the effectiveness of their therapy, gives advice to parents, and helps with the selection of speech therapists for the new beneficiaries of the Foundation.
  The Sensory Integration Therapist works with parents of sick children, analyzes individual cases, then selects the best SI for the individual and teaches the parent how to do it at home, complementing the proper therapy.
  The legal advisor provides legal advice to our beneficiaries. Professional technical support professionals are very supportive of our business.

  Who was Jan Waksmundzki (click here...)

  Jan Waksmundzki
  Jan Waksmundzki was born on 13th March 1924 in Harklowa near Nowy Targ in the traditional family of Podhale highlanders (Tatra Mountains). Father Albin ran a farm, mill and sawmill, mother Rozalia, née Knurowska, died very early. Jan was the youngest of his three siblings, had brother Józef and sister Maria. He began his education at the primary school in Harklowa, then in Nowy Targ. The outbreak of World War II interrupted his education, which he continued in Nowy Targ and Zakopane after the war. His uncle, Franciszek Waksmundzki, professor at the Lviv Polytechnic, where Jan spent some time as a junior high school student, heavily influenced his development. Uncle Franciszek perceived in the boy special aptitude for mathematics and technical sciences. 15 -year- old Jan was the initiator and in large part works contractor of a small hydropower plant at his father's mill. Thanks to this entrepreneurship, four farms in his native village and a local church were electrified, which was a sensation in this region. The entire village was electrified much later in the sixties.

  After the war, when the Gliwice Polytechnic was established, based to a large extent on academic staff from the Lviv Polytechnic, Jan began studies at the Faculty of Electrical Engineering. He graduated with the Electrical Engineer degree and he started his professional career at the Biuro Projektów (state-owned design office) in Katowice, where he designed electrical systems and installations for large facilities. He was closely dedicated to this workplace throughout his professional life, until the accident he suffered in the office, as a result of which he went to a pension. In all his years of working, this very gifted engineer could not develop further his talents and career due to the ruling social and political system. His reluctance to engage in political (party) affairs and transparent, conscious attitude expressing loud opposition to this system, prevented Jan from being included in professional promotions and precluded a reliable assessment of his work.

  Attached to Christian tradition and values, Jan Waksmundzki was a practicing Catholic, a man of deep and living faith, he was living in accordance with the Christian system of values. His very expressive attitude of a practicing Catholic, in a difficult period for giving this kind of testimony, was not viewed in a positive light in the professional and social environment. However, he remained devoted to the faith and to his convictions for the rest of his life, no matter where and for whom he worked.

  In 1952, he married Leokadia, née Mirek, who came from Łazy (Cracow suburb) near Będkowska Valley. In 1953, son Jacek was born, in 1956 - Grzegorz. As a father, Jan greatly cared for his family. He imparted to his sons faith, strong attachment to the tradition in which he was brought up and its best values, as well as responsibility, duty to live in the truth, sensitivity to the needs of others and social activities.

  He died on 25th August 1984 in Katowice.
  Laur im. Jana Waksmundzkiego

  ” Jan Waksmundzki Award” for our voluteer Elżbieta

  On 18th of December 2017, during the Christmas meeting in our Foundation ” Elżbieta Rozkrut, volunteer, has been awarded “Jan Waksmundzki Award” for her special achievements and engagement in favour of foundation. Thank you Ela for being with us.

  Laur im. Jana Waksmundzkiego

  First Laureate awarded!

  On 6 January 2012, on the third anniversary of its activity, the Foundation awarded the first Laur im. Jan Waksmundzki volunteer Asi T. for special help and commitment to the development of the Health Program.

  According to par. 9 of the PROJAN Foundation Statute, for special merit in favor of the Foundation or merit in the area of the Foundation's activities, the Management Board may award "Laur im. Jana Waksmundzkiego "and other awards and distinctions for natural and legal persons and individuals without legal personality. The Board may also establish another form of expressing gratitude to those who have made a donation to the Foundation or otherwise contributed to the Foundation's development.

  KRS: 0000326507
  NIP: 521-352-42-50

  KONTAKT

  ul. Wyczółki 71
  02 – 820 Warszawa

  Bank

  47 2490 0005 0000 4530 9967 4690
  ALIOR BANK S.A.
  Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.